Nog twee weken om subsidie aan te vragen voor adviesdiensten

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het Agentschap SZW biedt onder deze noemer subsidie voor projecten die hieraan bijdragen.

De subsidie wordt louter verstrekt voor adviesdiensten, software-ontwikkeling valt dus niet onder de regeling. Maar wanneer adviesdiensten al onderdeel van het projectbudget uit maken, kan dit deel van het budget dus vrijgemaakt worden voor software-ontwikkeling wanneer de subsidie wordt toegekend!

Voorbeelden van adviesdiensten uit het projectbudget, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn:

  • Bedrijfs- en organisatiescans
    Een scan van de bedrijfsprocessen met een focus op ondersteuning met IT-middelen. Product van de scan is een Adviesrapport met aanbevelingen en een investeringsindicatie.
  • Strategische sessies
    Hierbij faciliteert Netvlies een of meer sessies, waarin wordt ingezoomd op bedrijfsdoelstellingen, behoeften bij en hoe deze in te vullen met weboplossingen. Product van de sessies zijn de conclusies in een samenvatting en presentatie. Bijvoorbeeld: met welke functionaliteiten levert mijn social intranet de organisatie de meeste toegevoegde waarde? Vereiste is wel dat de uitgangspunten, vertaald in oplossingen, bijdragen aan Duurzame inzetbaarheid.
  • Voortraject Social intranetKortere lijntjes, snellere, efficiëntere en effectievere communicatie zijn directe, aanwijsbare resultaten van de implementatie van een goed social intranet. Hoe je dit bereikt, zowel met welke functionaliteiten, als met organisatiekundige oplossingen, wordt bepaald in het voortraject Social intranet.
  • Adoptieproces Social intranetBehalve de technische implementatie van het Hello Workspace framework, dient de adoptie van het pakket binnen de organisatie plaats te vinden. Netvlies heeft hiervoor programma’s opgesteld, die naar behoeften wordt toegepast op de organisatie.

Alle thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen, worden vermeld op de website van het Agentschap SZW.

Het indienen van een aanvraag is niet veel werk en verdient zich zeker terug. Los van het subsidiebedrag wordt je ontwikkelbudget immers ook beter besteed. Neem voor een toetsing van uw projectplan contact met ons op. Wij hebben ervaring in het verzorgen van deze aanvragen en helpen graag!

Deadline
De maximale subsidie is 10.000 euro. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij het Agentschap SZW.

Meer informatie: https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020