Een nieuwe corporate website voor de Reinier van Arkel Groep

De Reinier van Arkel Groep levert gespecialiseerde zorg en diensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en daaraan gerelateerde zorgvormen in Nederland en biedt met circa 1.800 medewerkers jaarlijks zorg aan zo’n 12.000 cliënten. Voor Reinier van Arkel groep (RvAg) werkte Netvlies al aan verschillende projecten en gezien de aard van de samenwerking kunnen we met recht spreken van een geslaagd strategisch partnership voor haar online doelstellingen. Onlangs leverden we voor RvAg naar volle tevredenheid de nieuwe corporate website op waarover we in dit artikel graag wat meer willen toelichten.

Interne analyse en omgevingsverkenning

In de eerste gesprekken die wij voerden over de wensen van een nieuwe corporate website werden de strategische kaders met elkaar afgestemd. Daarin is zowel een interne analyse als een omgevingsverkenning opgenomen. Er werd (o.a.) gekeken naar de organisatiedoelen, de propositie en de doelgroepen. Al deze onderdelen werden vervolgens doorvertaald naar een online strategisch kader. Als strategisch partner hebben we zeer prettige en open gesprekken gevoerd op zowel strategisch als praktisch niveau. De kennis van de markt van de klant en onze online ervaring aangaande het behalen van online doelstellingen kwamen daarbij uitstekend samen.

Doorlopend investeren in online

De Reinier van Arkel Groep beschouwt online als een zeer belangrijk kanaal voor de toekomst en hecht veel waarde aan de wijze waarop zij zichzelf en haar diensten online profileert. Zij is zich ervan bewust dat er op het gebied van bereik, conversie, dienstverlening en interne processen doorlopend geïnvesteerd moet worden om voorop te blijven lopen. Dat is een voorwaarde voor een goed strategisch partnership.

 

rvaglaptop.png

 

Van strategie naar concept met betrokken stakeholders

Voor dit project is er intensief samengewerkt met verschillende stakeholders binnen Reinier van Arkel Groep. Er is een stuurgroep ingesteld waarin afgevaardigden vanuit de gehele organisatie zaten en met hen hebben we verschillende strategische sessies doorlopen. Ook zijn er meerdere toetsingsmomenten geweest gedurende het proces waarbij de plannen aan het management en de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Klikdemo’s om verwachtingen af te stemmen

Om de stakeholders in alle fasen van het project op een efficiënte manier te betrekken is er (o.a.) voor gekozen om tijdens de strategische fase gebruik te maken van zogenaamde klikdemo’s. Een klikdemo geeft op een intuïtieve wijze weer, nog geen geheel zonder ontwerp, hoe wij denken dat de corporate website eruit moet komen te zien qua interactie, navigatie, klik- en conversiepaden etc. Door dit tijdig te presenteren, te bespreken, af te stemmen en de feedback doorlopend te verwerken is de doorloop van strategie naar het daadwerkelijke ontwerp en de realisatie vloeiend verlopen.   

Van concept naar ontwerp

Door de uitgangspunten van het initiële strategische kader en de feedback op de klikdemo’s samen te voegen zijn we aan de slag gegaan met de ontwerpfase. Het belangrijkste doel om de complexe organisatiestructuur en daarbij horende doelstellingen te vatten binnen een eenduidig online concept, was al voor een groot gedeelte afgestemd in de conceptfase. In de ontwerpfase is er vervolgens intensief nagedacht over hoe ook de huisstijl van Reinier van Arkel Groep consistent en ondersteunend aan het interactieontwerp kon worden ingepast. 

rvatablet.png

Bekijk het uiteindelijke resultaat op: www.rvagroep.nl 

Overige projecten van Reinier van Arkel Groep

Zoals gezegd hebben wij binnen het strategisch partnershop voor Reinier van Arkel groep al verschillende projecten mogen afronden. Daaronder vallen: 

  • Van drie microsites naar één platform

    Diverse zelfstandige organisatieonderdelen hadden de behoefte om een eigen (micro)site te hanteren. Om ervoor te zorgen dat deze afzonderlijke sites op een zo efficient mogelijke manier beheerd konden worden hebben we een centrale codebase ontwikkeld. Die laat toe om eenvoudig verschillende functionaliteiten binnen meerdere microsites te implementeren. Iedere microsite kan op individueel niveau worden aangepast met een geheel eigen identiteit.

  • Webapplicatie welke informatiedeling en samenwerking stimuleert

    Omdat er in de uitvoerende disciplines binnen de Reinier van Arkel Groep veel processen zijn die beheerd dienen te worden, is het van belang dat deze op een zo efficiënte mogelijke manier verlopen. Wij hebben in nauwe samenwerking met de klant een breed toegankelijke webapplicatie ontwikkeld die projectmanagement, (project)documentatie, takenlijstjes, huishoudelijke regels en werkafspraken centraal ontsluit. Dit draagt in grote mate bij aan de verbetering van interne processen en bespaart tijd.